หนังสือราชการ/เอกสารคู่มือการประเมิน

ว301 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน.pdf.crdownload

หนังสือแจ้งปฏิทินการดำเนินงาน

คู่มือสถานศึกษา ITA-2567 (ปรับปรุง 11 มี.ค.67).pdf

Update : วันที่ 11 มีนาคม 2567

เอกสาร/ไฟล์นำเสนอ

ITA2024School(1)

นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี

ITA2024School(2)

นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี

o1-13.สถานศึกษาpptx.pdf

นางสุนีย์  อาดำ

บรรยายOITเขต2567.pdf

นายประยุทธ ศรีบุญเรือง

บรยาย นคร เจือจันทร์ 026-o35 V.3.pdf

นายนคร  เจือจันทร์